Česta pitanja

I. Opća pitanja i zakonska regulativa

Koji zakoni reguliraju tržište električne energije u Hrvatskoj

 1. Zakon o energiji / Narodne novine, br. 120/12.
 2. Zakon o tržištu električne energije / Narodne novine, br. 22/13.
 3. Mrežna pravila elektroenergetskog sustava / Narodne novine, br. 36/06.
 4. Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom / Narodne novine br. 14/06.

Tko je krajnji kupac

Kupac koji kupuje električnu energiju za vlastito korištenje.

Čime dokazujete svoju pouzdanost budući da nismo čuli za vas u medijima

Našu pouzdanost očituje se u stručnom timu djelatnika sa širokim kopetencijama u području opskrbe električne energije te strateškim partnerstvom s jednim od najvećih proizvođača električne energije švicarskom ALPIQ-om.

Je li vaša usluga dostupna u svim dijelovima RH

Usluga oprskrbe električnom energijom dostupna je na cijelom području RH.

Koja su osnovna prava kupca

 1. Krajnji kupac uživa zaštitu u smislu pouzdane, dostupne i dostatne opskrbe električnom energijom.
 2. Prigovor na obračun ukoliko postoji opravdana sumnja mjernih podataka (Opskrbljivač).
 3. Nediskriminirajući pristup korištenju elektroenergetske mreže, uz uvjet zadovoljenja tehničkih, upravnih i ekonomskih zahtjeva za priključenje (ODS).
 4. Kvaliteta električne energije prema Mrežnim pravilima (ODS).
 5. Informacije o prekidima i zastojima u isporuci električne energije (ODS).
 6. Kontrolni pregled mjernih uređaja ukoliko postoji opravdana sumnja u ispravnost istih (ODS).
 7. pravo na sklapanje ugovora s opskrbljivačem utemeljeno na pravičnim i unaprijed poznatim uvjetima.
 8. pravo na zaštitu krajnjih kupaca od nepravednih i varljivih načina prodaje usluga.
 9. pravo na transparentne, jednostavne i ekonomične postupke rješavanja žalbi krajnjih kupaca, uz pravedno rješavanje sporova i bez odgađanja.
 10. krajnji kupac ima pravo na slobodan izbor opskrbljivača, besplatnu promjenu opskrbljivača i pravo na posjedovanje podataka o vlastitoj potrošnji električne energije.

Koje su obaveze kupca

 1. Kupac je dužan koristiti električnu energiju u skladu s Ugovorom o opskrbi i Ugovorom o korištenju mreže.
 2. Kupac je dužan obavijestiti, bez odgađanja, mrežnog operatora (ODS) o uočenom oštećenju priključka, oštećenju ili otuđenju mjerne opreme, uklanjanju plombe ili drugim oštećenjima na obračunskom mjernom mjestu.
 3. Kupac je dužan obavijestiti, bez odgađanja, mrežnog operatora (ODS) i opskrbljivača o neispravnosti mjerne opreme.
 4. Krajnji kupac je dužan omogućiti ovlaštenim osobama nadležnih elektroenergetskih subjekata pristup mjernim uređajima i instalacijama, kao i mjestu priključka radi očitavanja, provjere ispravnosti, otklanjanja kvarova, zamjene i održavanja uređaja i izmještanja mjernih mjesta izvan objekta ili na granicu vlasništva ili obustave isporuke električne energije u slučajevima kada neovlašteno koristi električnu energiju ili ne plati račun za isporučenu električnu energiju u skladu s utvrđenim rokovima i uvjetima.
 5. Krajnji kupac dužan je plaćati električnu energiju, sukladno ugovorenim i reguliranim uvjetima.

II. Pitanja tehničke naravi

Što predstavlja obračunsko mjerno mjesto

Obračunsko mjerno mjesto je mjesto u mreži na kojem se pomoću mjerila i ostale mjerne opreme obavlja mjerenje parametara električne energije radi obračuna.

Na koji se način dostavlja očitanje brojila

Prema Pravilima o mjernim podacima, Operator distribucijskog sustava (ODS) vrši očitanje brojila jedan puta mjesečno do 5. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec te mjerne podatke dostavlja opskrbljivaču odnosno operatoru tržišta.

Trebali li zbog promjene opskrbljivača mijenjati brojilo

Ne, brojilo ne treba mijenjati, niti su potrebne bilo kakve druge preinake na vašem obračunskom mjernom mjestu odnosno instalaciji.

Za što je zadužen Operatora distribucijskog sustava (ODS)

 1. Operator distribucijskog sustava (na području Hrvatske to je HEP ODS) zadužen je za razvoj distribucijske mreže čime se osigurava dugoročna sposobnost distribucijske mreže da ispuni razumne zahtjeve za distribucijom električne energije.
 2. osiguranje sigurne i kvalitetne električne energije u skladu s Mrežnim pravilima.
 3. vođenje distribucijskog sustava na način kojim se postiže pouzdanost opskrbe električnom energijom i ekonomično korištenje distribucijske mreže.
 4. osiguravanje pristupa mreži i korištenja distribucijske mreže kupcima i proizvođačima, korisnicima distribucijske mreže prema reguliranim, transparentnim i nepristranim načelima.

Što je to mrežarina

Naknada korištenja prijenosne i distribucijske mreže koja se obračunava prema tarifnim stavkama za javnu uslugu korištenja prijenosne i distribucijske mreže.

Kome se obratiti kad nestane struje ili kod poteškoća sa naponskim prilikama

Ukoliko kupac ima probleme sa prekidima napajanja ili s kvalitetom isporuke električne energije, ima se pravo obratiti u mjesno nadležno distribucijsko područje odnosno pogon Operatora distribucijskog sustava (Elektra).

Koja je razlika između opskrbljivača i Operatora distribucijskog sustava

 1. Opskrbljivač je elektroenergetski subjekt koji obavlja tržišnu energetsku djelatnost, a to je opskrba kupaca električnom energijom koja se putem javne distribucijske mreže isporučuje krajnjem kupcu.
 2. Za sigurnost, pouzdanost i kvalitetu električne energije odgovoran je Operator distribucijskog sustava (Elektra).

Ostaje li kvalitete električne energije ista kao i do sad

Na kvalitetu električne energije ne utječe odabir opskrbljivača s obzirom da je prema Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava.

Kako se vrši očitanje brojila nakon promjene opskrbljivača i tko to radi?

Promjenom opskrbljivača očitanje brojila i dalje ostaje u obvezi HEP ODS-a (Elektra) prema dinamici očitanja koja se određuju zakonskim propisima.

Što je naknada za obnovljive izvore i kogeneraciju (OIEK)

 1. Naknada za OIEK obveza je svakog kupca u RH na temelju ostvarene potrošnje u nekom obračunskom razdoblju.
 2. predmetna naknada koristi se za financiranje izgradnje i proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora (sunce, vjetar, biomasa…).
 3. Visinu naknade određuje Vlada RH i trenutno iznosi 0,0035 kn/kWh.

S kojim datumom započinje isporuka nakon potpisivanja ugovora

Isporuka električne energije od strane novog opskrbljivača započinje s prvim danom u mjesecu nakon datuma potpisivanja ugovora uz uvijet da je kupac prethodno raskinuo postojeći ugovor.

Može li se dogoditi da zbog lošeg poslovanja opsrbljivača ostanem bez struje

U skladu sa zakonskim propisima svaki krajnji kupac u RH ima zagarantirano pravo prema čl. 61 Zakona o tržištu električne energije na sigurnu i pesprekidnu isporuku električne energije.

III. Pitanja vezana za ugovorene uvjete, tarife i sl.

Kada počinje VT, a kada NT

Svima koji imaju dvotarifno brojilo, električna energija obračunava se u ovisnosti o dobu dana. Električna energija se obračunava po višoj cijeni (VT) kad je isporučena od 7 do 21 sati u razdoblju kad se koristi zimsko računanje vremena, a od 8 do 22 sata u razdoblju kad se koristi ljetno računanje vremena. U ostalom vremenu isporučena električna energija obračunava se po nižoj cijeni (NT).

Naplaćujete li vi angažiranu snagu

Prema cijeniku NOX GRUPE stavka naknade za angažiranu snagu se ne obračunava i ne naplaćuje.

Što je to trošarina za električnu energiju i koliko ona iznosi

 1. U veljači 2013. godine donesen je novi Zakon o trošarinama („Narodne novine“, br. 22/2013 i 32/2013).
 2. za poslovnu uprabu (subjekt je u sustavu PDV-a ) ona iznosi 0,375 lp/kWh.
 3. za neposlovnu uporabu 0,75 lp/kWh.
 4. za kućanstava se ona ne naplaćuje.

Mogu li kao kupac raskinuti ugovor i kada na to imam pravo

Kupac ima pravo na raskid ugovora ukoliko opskrbljivač krši odredbe ugovora.

Na koje razdoblje se potpisuje ugovor o opskrbi električne energije

Ugovor se u pravilu sklapa na rok od 12 mj. s mogućnošću produženja na narednih 12 mj.

Što se događa po isteku ugovora o opskrbi električne energije

Ugovor se automatski produžuje na idući period od 12 mj. ukoliko jedna od ugovorenih strana pisano ne zatraži raskid ugovora.

Ima li opskrbljivač pravo na obustavu isporuke električne energije

Temeljem čl. 63 Zakona o tržištu električne energije opskrbljivač ima pravo zatražiti obustavu isporuke električne energije od strane ODS-a za kupca koji krši odredbe ugovora o opskrbi.