Česta pitanja

1. Promjena opskrbljivača:

Usluga opskrbe/prodaje prirodnog plina je dostupna u cijeloj Hrvatskoj, bez obzira kojeg opskrbljivača plinom trenutno koristite i na čiju distribucijsku mrežu ste spojeni.

Nakon definiranja uvjeta suradnje krajnji kupac potpisuje obrazac za promjenu opskrbljivača OBR1-DS nakon čega mi brinemo o sljedećim koracima u dogovoru s drugim uključenim stranama.

Proces je za krajnjeg korisnika krajnje jednostavan gdje je bitno naglasiti da nema nikakvih prekida u procesu opskrbe plinom. Realni rokovi za promjenu opskrbljivača plinom su minimalno 15 dana s tim da početak opskrbe uvijek započinje s prvim danom u mjesecu.

2. Naknada za korištenje transportnog sustava:

Mrežnim pravilima transportnog sustava (u daljnjem tekstu: Mrežna pravila) uređuje se opis transportnog sustava, ugovorni odnosi i opći uvjeti korištenja transportnog sustava, rezervacija kapaciteta i korištenje kapaciteta transportnog sustava, mjerna pravila, objava podataka i razmjena informacija, povezivanje s ostalim dijelovima plinskog sustava, uvjeti ograničenja i obustave isporuke plina, neovlaštena potrošnja plina i naknada štete.
http://www.plinacro.hr/UserDocsImages/dokumenti/MPTS-11-2016.pdf

Kroz analizu Vaše potrošnje i profila Crodux plin izrađuje kalkulaciju najpovoljnije rezervacije transportnih kapaciteta kombinirajući godišnju, kvartalnu, mjesečnu i dnevnu rezervaciju.

3. Naknada za korištenje distribucijskog sustava:

Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava uređuje se opis distribucijskog sustava, razvoj, građenje i održavanje distribucijskog sustava, upravljanje i nadzor nad distribucijskim sustavom, povezivanje s ostalim dijelovima plinskog sustava, priključenje na distribucijski sustav, prava i dužnosti operatora distribucijskog sustava, korisnika sustava i krajnjeg kupca, ugovorni odnosi i opći uvjeti korištenja distribucijskog sustava, uvjeti ograničenja i obustave isporuke plina, neovlaštena potrošnja plina, naknada štete, objava podataka i razmjena informacija, standardni profili potrošnje i mjerna pravila.
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_155_2932.html

Obračun naknade za korištenje distribucijskog sustava obavlja operator distribucijskog sustava za korisnika sustava u obračunskom razdoblju, na temelju energije isporučenog plina, broja i tarifnog modela obračunskih mjernih mjesta, tarifne stavke za distribuciju plina i fiksne mjesečne naknade.
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_31_635.html

4. Trošarine:

Zakonom o trošarinama uređuje se trošarinski sustav oporezivanja energenata.
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_22_357.html

Pravilnikom se uređuje postupanje u primjeni  Zakona o trošarinama.
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_131_2473.html

Trošarine na prirodni plin iznose 4,05 kn/MWh za poslovnu uporabu, te 8,10 kn/MWh za neposlovnu uporabu. Sukladno zakonu o trošarinama, trošarina se ne plaća na prirodni plin koji se koristi u kućanstvima i prirodni plin koji se koristi za pogon motornih vozila. Za ostale kupce koji su oslobođeni korisnici trošarinskih proizvoda, molimo dostavu potvrda/odobrenja sukladno zakonskoj regulativi kako bi Vas mogli pravovremeno evidentirati kao oslobođene korisnike.