Plin u boci

UNP je zbog svoje karakteristike da već pri malom povećanju tlaka lako prelazi u tekuće stanje i smanjuje volumen 270 puta, idealan energent kada se traži lako prenosiva energije velike energentske vrijednosti. Budući da je vrijednost jednog kilograma propan-butan plina jednaka ekvivalentu od 12,8 kWh toplinske energije, plinska boca od 10 kg plina ima ukupnu energetsku vrijednost od 128,0 kWh.

Komercijalni propan zbog svoje veće energetske vrijednosti u kg od butana, analogno ima 13,8 kWh ekvivalent toplinske energije.

Primjena plina u boci

autoplin

Kućanstvo

Najraširenija je primjena plina u bocama (zapremina 7,5  i 10 kg) za pripremu hrane; može se koristiti i za zagrijavanje manjih prostora, a u manjoj mjeri i za pripremu tople vode (zbog ograničenog kapaciteta i snage trošila). Zbog fizikalnih svojstava propana koji isparava i na -42 °C, a butan samo na -0,5 °C, u zimskom periodu korisnici koji skladište plinsku bocu na otvorenom (balkon kućanstva, terasa objekta, kafići na otvorenom, planinarski domovi i sl.), trebaju zbog potpunog iskorištenja sadržaja boce, koristiti i naručivati isključivo komercijalni propan, a ne smjesu propana i butana koja je idealna u periodu kada je temperatura iznad 0 °C. Poznavanjem svojstava UNP-a i načina smještaja plinske boce te preporuka stručnjaka Crodux plina, izbjegavaju se nepotrebne nedoumice i troškovi eksploatacije.

Kampiranje i uporaba na otvorenom

Zbog svoje lake prenosivosti i velike energije sadržane u malom volumenu, na tržištu postoje plinske boce manje zapremine od 2, 3  i 5 kg. Praktične su na izletima, kampiranju, u nautičarstvu, pri lovu i ribolovu, planinarenju zato što se prilikom izgaranja ne zagađuje okoliš, a primjena je vrlo brza i efikasna.

Ugostiteljstvo

Najjači i napraktičniji izvor visoke energije za sve tipove srednjeg ugostiteljstva, manjih ili većih obrta mobilnog karaktera, poput pečenjara raznog asortimana je ukapljeni naftni plin u boci zapremine od 10 kg, odnosno 35 kg. Ako to zahtijeva snaga trošila, plinske boce uobičajno se povezuju preko plinske rampe u seriju radi povećanja kapaciteta, a mogu se prema potrebi koristiti i samostalno.

Prije svakog takvog korištenja i prije početka rada, stručnjaci Crodux plina omogućuju konzalting uslugu radi ispravne i najveće energetske učinkovitosti. Za grijanje terasa i manjih otvorenih prostora u zimskom periodu najpraktičnije su tzv. “grijače gljive”. Prosječna je potrošnja za jedan radni dan jedna plinska boca punjenja 10 kg,  a zbog potrebe velikog isparavanja i zbog snage plamenika, preporuča se korištenje isključivo  komercijalnog propana kako bi se omogućila potpuna potrošnja  bez zaostataka neisparenog butana.

Industrija-viličari

Zbog svojih izuzetnih energetskih, ekoloških i polivalentnih svojstava, najrašireniji energent u inustrijskoj primjeni je propan-butan plin.

U odnosu na tehnološku primjenu, u kojoj se traži visoka energija (pogoni za rezanje i obradu metala, brodogradnja, proizvodnja profila i sl.), najraširenija je primjena za pogon viličara u zatvorenim i poluzatvorenim tvorničkim halama i prostorima, gdje se traži čistoća pri eksploataciji.

Viličari

Pored uobičajene uporabe propan-butan plina kao pogonskog goriva u vozilima, sve je veći zahtjev za  uporabom u pomoćnim vozilima – viličarima u prostorima koji zahtijevaju izgaranje bez čađe, dima i neugodnog mirisa:

 • skladišta prehrambenih artikala
 • skladišta pića
 • skladišta lijekova
 • skladišta osjetljive robe (papira, kartona).
 • Pogodnosti viličara na UNP u odnosu na benzinski, diesel i elektro pogon:

 

Mjere sigurnosti korištenja plinske boce u kućanstvu

 • bocu uvijek držati u uspravnom položaju
 • nikada je ne stavljati u prostorije niže od površine, zato što je UNP teži od zraka i pada na tlo te može doći do taloženja i stvaranja eksplozivne smjese
 • preporuča se povremeno provjetriti prostoriju u kojoj se nalaze boce
 • nakon uporabe, obavezno zatvoriti ventil na boci
 • ne spajati bocu na trošilo bez regulatora tlaka i brtve
 • nikako ne pušiti ili prilaziti otvorenim plamenom pri radu s bocama
 • čuvati van dohvata djece
 • pridržavati se uputa napisanih na samoj boci.