Zakonski propisi

Zakonodavstvo UNP-a

 • Zakon o gradnji
  NN 175/03, 100/04
 • Pravilnik o normizaciji
  NN 55/96
 • Zakon o prostornom uređenju i gradnji
  NN 76/07
 • Zakon o zaštiti na radu
  NN 59/96, 94/96 i 114/03
 • Zakon o zaštiti od požara
  NN 58/93, 33/05
 • Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima
  NN 108/95
 • Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu
  NN 117/07
 • Pravilnik o tlačnoj opremi
  NN 58/2010
 • Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi
  NN 91/2013
 • Popis tijela za ocjenu sukladnosti opreme pod tlakom
  NN 126/2008
 • Zakon o zaštiti od buke
  NN 20/03
 • Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvedbu radova na temeljenju građevinskih objekata Sl.list
  34/74
 • Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton Sl. list
  11/87
 • Njemački propisi TRF 1969 Tehnische Regeln Flussiggas